Dezyderat posiedzenia „Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości”

  1. Z nadzieją witamy inicjatywę zwołania w Sejmie konferencji osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości i zamiar wydania możliwe jak najbardziej pełnego raportu o krzywdach osób poszkodowanych. Mamy nadzieję, że sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – zgodnie ze swoją statutową misją rozpatrzy skargi obywateli przy udziale zainteresowanych osób, które dotknęło sądowo – prokuratorskie bezprawie.

  2. Przekonani o konieczności głębokiej naprawy wymiaru sprawiedliwości uważamy,
    iż reforma powinna odbywać się przy udziale obywateli, a jej założenia i cele powinny być szeroko i w sposób swobodny omówione i ustalone w społecznej dyskusji, tak by nie budziły zarzutu upartyjniania sądów i prokuratury.

  3. Uważamy, że to obywatele powinni dokonywać wyboru sądów spośród osób
    z odpowiednim stażem, doświadczonych i uczciwych. Podobnie to obywatele powinni wybierać Prokuratora Generalnego.

  4. Obywatele – w tym stowarzyszenia reprezentujące poszkodowanych – powinny posiadać udział w rzetelnej ocenie pracy sędziów i prokuratorów.

  5. Uważamy, że to obywatele powinni wybierać w wyborach bezpośrednich 15 sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa o których mowa w art. 187 Konstytucji RP.

  6. Wzywamy stronę rządową, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego oraz władze partii PiS do udziału w obradach „Okrągłego stołu”.

Uczestnicy

Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości”

Sejm RP, Sala Kolumnowa

Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r.

Dezyderat z posiedzenia jest tożsamy z czym na konferencje przyjechali Józef Ciesielka, Anna Górka, Alina Soja wraz z mężem, Jan Pasiut, Adam Cabała, Maria i Czesław Kubik.