Zagrożone życie i zdrowie! Skandal w Rabie Niżnej – wójt Bolesław Żaba zaplanował budowę składowiska niebezpiecznych odpadów

Redakcja: Z informacji, które do nas dotarły, mieszkańcy Gminy Mszana Dolna mają kolejny problem z obecnym wójtem. Czy plany budowy składowiska odpadów są panu znajome?

Piotr Doll: Tak, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ma powstać w Rabie Niżnej. Jednak osiemdziesięciu dwóch mieszkańców wystosowało oficjalne pismo do Bolesława Żaby, w którym wnioskują o odstąpienie od lokalizacji PSZOK na zaplanowanym terenie.

R.: Jak to? Dlaczego?

P.D.: Cytując apelację mieszkańców: „podnosimy, iż planowana lokalizacja PSZOK-u i składowanych na jego terenie odpadów niebezpiecznych mieć będzie negatywny wpływ na zdrowie i życie nas”. Jako KWW Piotra Doll nie pozwolimy na to.

R.: Zarzuty są bardzo poważne. Składowane będą niebezpieczne odpady, czyli jakie?

P.D.: W PSZOK-u przechowywane będą odpady, np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane. Wśród składowanych odpadów znajdą się m.in. lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, baterie i akumulatory, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.

R.: Włos się na głowie jeży na samą myśl. Uwagę przykuwa również ilość przymiotnika „niebezpieczny”.

P.D.: W tym wszystkim chodzi tak naprawdę o lokalizację tego składowiska. W zaleceniach na oficjalnej stronie www.pszoki.pl można przeczytać: „Ważne, żeby PSZOK znajdował się możliwie blisko dużych skupisk ludności, aby nie powodować problemów z samodzielnym dostarczeniem odpadów przez mieszkańców i nie zniechęcać ich do korzystania z punktu przez konieczność jazdy kilku czy kilkunastu kilometrów” – na co jednak nie zgadzają się mieszkańcy Raby Niżnej. Jak twierdzą „zaprojektowany PSZOK będzie znajdował się w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, co niewątpliwie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie mieszkańców okolicznych domostw”.

R.: W zaleceniach nie ma wzmianki o ochronie środowiska?

P.D.: Owszem jest. W dalszej części zaleceń czytamy: „zwrócić trzeba jednak uwagę nie tylko na ogólne zapisy dotyczące przeznaczenia terenu, ale także na szczegółowe zakazy, np. lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” – o czym najwyraźniej zapomniał wójt Gminy Mszana Dolna.

R.: Czy powstał jakiś pomysł, aby zaradzić całej tej sytuacji?

P.D.: Tak, zrodził się pomysł, aby wspólnie z trzema samorządami, tj. Gminą Mszana Dolna, Miastem Mszana Dolna oraz Gminą Niedźwiedź, wspólnie dokonać wyboru działki poza terenem zabudowanym, na której miałby znajdować się PSZOK. Zatem koszty zakupu takiej działki będą podzielone na trzy samorządy. W miejscu, gdzie zaplanowano budowę składowiska niebezpiecznych odpadów w Rabie Niżnej, początkowo miała powstać oczyszczalnia ścieków.

R.: Jak to? Obiecano oczyszczalnię ścieków, a finalnie zaplanowano budowę składowiska niebezpiecznych odpadów?

P.D.: Znajoma praktyka, prawda? Wójt wprowadził w błąd Radę Gminy. Decyzja po raz kolejny podjęta została bez konsultacji z mieszkańcami, ale to zdaje się już stała praktyka Bolesława Żaby.

R.: Zatem czekamy na pomyślne rozwiązanie sprawy, bo problem wydaje się poważny. Dziękujemy za rozmowę.

P.D.: Sprawa na pewno nie będzie pozostawiona bez interwencji. Liczy się przede wszystkim dobro mieszkańców, a w tej sytuacji jest ono zagrożone. Dziękuję.