Kara grzywny w wysokości 120 tys. zł dla Jerzego Urbana za artykuł „Bóg umiera ze starości” – uchylona

Sąd Okręgowy uchylił wyrok ws. Jerzego Urbana oskarżonego o obrazę uczuć religijnych. Opinia przyjaciela sądu HFPC

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił orzeczenie sądu I instancji skazujące Jerzego Urbana za obrazę uczuć religijnych na karę grzywny w wysokości 120 tys. zł, i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. W ustnym uzasadnieniu wyroku SO wskazał, że procedowanie Sądu Rejonowego było wadliwe, w szczególności w zakresie badania opinii biegłych – sąd I instancji nie uzasadnił w wystarczającym stopniu zajęcia stanowiska odmiennego niż zeznający w procesie biegły. SO podkreślił ponadto, że Sąd Rejonowy jako miernik obrazy uczuć religijnych przyjął wrażliwość gorliwego katolika, nie zaś przeciętnego wiernego.

Kontrowersyjny wizerunek Jezusa Chrystusa

Jerzy Urban, redaktor naczelny tygodnika „Nie”, w sierpniu 2012 roku zaakceptował opublikowanie na pierwszej stronie gazety rysunku nawiązującego do wizerunku Jezusa Chrystusa. Rysunek ilustrował artykuł „Bóg umiera ze starości” dotyczący złej sytuacji Kościoła katolickiego na świecie. Zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 196 kk złożyło sześć osób, twierdząc, że obrażono ich uczucia religijne. W trakcie rozprawy pokrzywdzeni zeznali, że forma przedstawienia Jezusa Chrystusa była prześmiewcza i karykaturalna. Po zapoznaniu się z opiniami biegłych, którzy wskazali m.in., że kult Jezusa Chrystusa stanowi przedmiot czci religijnej, a modyfikacje jego wizerunku sugerują lekceważenie lub pogardę, 22 października 2018 r. Sąd Rejonowy uznał oskarżonego Jerzego Urbana za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Podkreślił, że przez obrazę uczuć religijnych należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które zarówno obiektywnie, jak i w odczuciu konkretnej osoby lub grupy osób, odbierane jest jako obelżywe i poniżające uczucia religijne.

HFPC: zbyt wysoka kara grzywny jest sprzeczna ze standardami ustanowionymi przez ETPC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie wskazując, że sankcja karna, w szczególności wysoka kara grzywny, jest nie do pogodzenia ze standardami ustanowionymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim orzecznictwie ETPC wielokrotnie akcentował, że brak proporcjonalności kary grzywny w odniesieniu do materiałów prasowych, ze względu na efekt mrożący, jaki sankcja taka mogłaby wywołać – może powstrzymywać media od podejmowania tematów kontrowersyjnych lub nieprzychylnych i nieakceptowalnych przez władzę. Zdaniem HFPC, forma wypowiedzi jaką posłużył się tygodnik „Nie” mieści się w granicach wyznaczonych na gruncie orzecznictwa ETPC i nie nosi znamion wypowiedzi napastliwej lub obraźliwej. Jej celem był satyryczny komentarz; twórczy głos w dyskusji na temat budzący publiczne zainteresowanie i mieszczący się w ramach publicznej debaty na temat złej sytuacji Kościoła katolickiego na świecie.

Z opinią przyjaciela sądu HFPC można zapoznać się tutaj.