Przepadek firmy za podatkowe zaległości i odpowiedzialność nie za swoje czyny. Kary od 30 mln zł.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych trafił do Sejmu

Przepadek firmy za podatkowe zaległości i odpowiedzialność nie za swoje czyny – przedsiębiorcy liczą jeszcze, że ich głos zostanie usłyszany i nie będą narażeni na kary.

Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych trafił właśnie do Sejmu. Czeka na pierwsze czytanie. Przed kolejnym etapem prac przedsiębiorcy biją na alarm. Chcą zmian i wycofania się z niektórych, najbardziej ryzykownych dla firm przepisów. Tym bardziej że za złamanie przepisów ustawy grożą: wysokie grzywny, przymusowe rozwiązanie albo likwidacja spółki. Chodzi głównie o możliwość ukarania firmy za działania osób zatrudnionych oraz osób trzecich powiązanych z przedsiębiorstwem oraz sygnalistów. Inny z krytykowanych przepisów pozwala na zajęcie firmy i jej przepadek za podatkowe zaległości. Jakich zmian chce biznes?

– Projekt zakłada odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, gdy czyn zabroniony dokonany zostaje wskutek działania lub zaniechania jej organu – bez przesłanki umyślności.

– W sytuacji, gdy przedsiębiorcom grozić będą kary do 30 mln zł, a w pewnych sytuacjach nawet do 60 mln zł oraz nawet rozwiązanie podmiotu, taka regulacja narusza zaufanie przedsiębiorców do państwa – dodaje Kajda.

– wysokość kary pieniężnej – od 30 tys. zł do 30 mln zł,

– katalog środków: przepadek, obowiązki, zakazy, nawiązka, podanie wyroku do publicznej wiadomości, czasowe zamknięcie podmiotu,

– możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotu, który przejął prawa i obowiązki innego podmiotu zbiorowego w wyniku sukcesji,

– środki zapobiegawcze: zakaz promocji i reklamy, zakaz zawierania umów określonego rodzaju, zakaz prowadzenia określonej działalności, zakaz obciążania na czas postępowania bez zgody sądu swojego majątku lub zbywania bez takiej zgody określonych przez sąd składników majątkowych, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania tego postępowania, wstrzymanie wypłat dotacji i subwencji oraz zakaz łączenia się, podziału lub przekształcenia się podmiotu zbiorowego,

Całość:

https://www.rp.pl/Firma/301299941-Projekt-ustawy-o-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-trafil-do-Sejmu.html