NAKŁADANIE KAR ADMINISTRACYJNYCH BEZPRAWNE!!!

W nowym roku same pozytywne niespodzianki niosą nam Sady Administracyjne.
Na początek WSA w Opolu stwierdza w wyroku, iż wprowadzony zakaz prowadzenia działalności na podstawie Rozporządzenia RM jest niezgodny z prawem a teraz WSA w Warszawie uchyla decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej obywatelowi za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zatem jak widać walka się opłaca i zawsze wieńczona jest sukcesem kiedy bezprawie ma stać się prawem powszechnym gdyż tak powiedział Pinokio w telewizji.
Walczmy o swoje prawa bo tylko tak nie pozwolimy aby zrobiono z nas niewolników.
Każde przyjęcie mandatu, nie odwołanie się od wyroku nakazowego czy też nie zaskarżanie decyzji administracyjnej wydanej przez sanepid jest przyłożeniem cegiełki do zniewolenia.
NIE POZWÓLMY NA TO SWOIM ZACHOWANIEM. Wyjdźmy z domu w większym gronie, spotykajmy się z przyjaciółmi rodziną w parku chociaż na chwilę tak tez pokazujemy że nie boimy się władzy i ich metod zastraszania nas.
Na razie jeszcze wyrok nie posiada jeszcze uzasadnienia, ale jak widać prawo stoi po naszej stronie.
Sentencja wyroku:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński Sędzia WSA Cezary Kosterna Sędzia WSA Renata Nawrot (sprawozdawca) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Radomiu w trybie uproszczonym w dniu 26 listopada 2020 r. sprawy ze skargi P. Z. na decyzję […] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia […] czerwca 2020 r. Nr […] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania nosa i ust 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w R. z […] maja 2020 roku znak: […]; 2. zasądza od […] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na rzecz P. Z. kwotę […] ([…]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Przypominamy również, iż obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.
Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.
A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylony nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.
Na tej podstawie stwierdzić należy jednoznacznie, iż sanepid obecnie nie posiada możliwości nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie stosują się do bezprawnych nakazów i zakazów w tym do ogłoszonej godziny policyjnej.
W tym miejscu należy przypomnieć Państwu o treści art. 7a § 1 k.p.a. który jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, oraz o art. 189c Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi:, Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie, którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony.
Z powyżej powołanych przepisów wynika również, iż w przypadku gdyby obecnie toczyły się wobec Państwa jakiekolwiek postępowania administracyjne rozpoczęte przed 28 listopada 2020 roku sanepid nie może Państwa również ukarać w drodze decyzji administracyjnej.
Pamiętajcie iż zawsze macie prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień za bezpodstawne działanie funkcjonariusza publicznego do właściwej miejscowo Prokuratury.
Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.
Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.
Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527
Informujemy, iż porada prawna udzielana jest każdemu klientowi bezpłatnie.
Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa, wykonywaniem testów czy też szczepienia, itp.
Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS: