Powstają Prywatne Trybunały Sumienia. Posiedzenie Trybunału ds. Zbrodni Przeciwko Ludzkości – COVID

Jest oczywiste, że sprawiedliwość nie będzie pochodzić z samego źródła przestępczości. Osoby prywatne muszą objąć przewodnictwo w ujawnianiu i publicznym potępianiu zbrodni przeciwko ludzkości. Na tym polega rola prywatnych Trybunałów Sumienia, która ma nieocenioną wartość dla ludzkości.

Międzynarodowe Trybunały Karne

Omawiając wpływ Międzynarodowych Trybunałów Karnych, w niedawnym artykule z Holandii zauważono:

„Pomysł, że władza władcy nie może być absolutna, że ​​muszą istnieć standardy wykraczające poza władcę, aby chronić jego obywateli, stała się kamieniem węgielnym międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka. Ale idea międzynarodowego prawa karnego i międzynarodowych trybunałów karnych idzie o krok dalej. W skrajnym przypadku, gdy władca popełnia lub usprawiedliwia zbrodnie przeciwko swojemu ludowi, wymaga nie tylko formułowania norm, ale także wymierzania sprawiedliwości karnej z rąk tego ludu i do poziomu międzynarodowego, nawet do tego stopnia, że ​​on sam może być sądzony za przestępstwo. . . .

Jednak symboliczna siła międzynarodowych trybunałów karnych może być znacznie większa, niż sugerowałyby ich zdolności i autorytet prawny. W przypadku Gruzji i Kenii, groźba śledztwa MTK wydaje się pobudzać krajowe dochodzenie. Przede wszystkim w byłej Jugosławii oraz w sytuacjach, które obecnie bada MTK, istnienie śledztw umożliwiło lokalnym podmiotom społeczeństwa obywatelskiego omówienie „trudnych tematów” związanych z niedawną przeszłością, takich jak występowanie masakr, wykorzystanie masowego gwałtu jako instrumentu politycznego, wykorzystywanie dzieci-żołnierzy oraz kwestie odpowiedzialności w jakiejkolwiek formie ”. [1]

Zbrodnie Przeciwko Ludzkości

Prawo międzynarodowe jest niejednoznaczne w odniesieniu do Zbrodni Przeciwko Ludzkości (CAH).

„W przeciwieństwie do ludobójstwa i zbrodni wojennych, które były powszechnie uznawane i zabronione w międzynarodowym prawie karnym od czasu ustanowienia zasad norymberskich, nigdy nie istniała kompleksowa konwencja dotycząca zbrodni przeciwko ludzkości, mimo że takie zbrodnie są stale popełniane na całym świecie w licznych konfliktach i kryzysach. Istnieje jedenaście międzynarodowych tekstów definiujących zbrodnie przeciwko ludzkości, ale wszystkie one różnią się nieco co do definicji tej zbrodni i jej elementów prawnych ”. [2]

Podczas gdy zwrot „zbrodnie przeciwko ludzkości” (zarzuty klasy C) był używany po II WŚ po stronie przegranej wobec sprawców CAH, „oskarżenie o zbrodnie przeciwko pokojowi było warunkiem wstępnym ścigania – tylko osoby, których przestępstwa obejmowały zbrodnie przeciwko pokojowi, mogły być ścigane przez Trybunał. W przypadku w Tokio nie usłyszano żadnych [niezależnych] oskarżeń klasy C… ”[3]

Brak reakcji rządów na obawy społeczne dotyczące CAH WYMUSZA i USPRAWIEDLIWIA powstawanie prywatnych stowarzyszeń, prowadzonych przez osoby prywatne, w celu potępienia naruszeń podstawowych norm humanitarnych.

Przed najwcześniejszymi tzw. „trybunałami sumienia” było kilka ważnych kampanii międzynarodowych, które zawierały elementy opracowane później przez trybunały. Należą do nich kampanie przeciwko niewolnictwu, które rozpoczęły się jeszcze przed początkiem XIX wieku. Ruch przeciwko niewolnictwu, często prowadzony przez religijnych libertarian, takich jak kwakrowie, obejmował główny element trybunałów: publiczne potępienie czynów postrzeganych jako niemoralne. [4]

Podobnie powołano prywatne komisje śledcze, aby przeciwstawić się przerażającym nadużyciom w Kongu na początku XIX wieku, kiedy to terytorium było osobistym lennem króla Belgów. Niewolnictwo wymuszane brutalnością, w tym rozczłonkowaniem ciała, było powszechnie potępiane, a różne prywatne kampanie, często prowadzone przez duchownych, badały i potępiały naruszenia standardów humanitarnych. Była to jedna z tych kampanii, w których po raz pierwszy użyto wyrażenia „Zbrodnie przeciwko ludzkości”. [5] Później zwrot ten był używany w odniesieniu do ludobójstwa Ormian dokonanego przez Imperium Osmańskie. [6]

Trybunały Sumienia

Różne organizacje pozarządowe (NGO) próbowały zdefiniować „trybunały sumienia”.

Na przykład National Lawyers Guild postuluje, co następuje:

„Trybunał sumienia to trybunał ludowy. Takie trybunały sięgają ponad sześć dekad wstecz, do czasów trybunału Russella ds. Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych w Wietnamie i Powszechnej Deklaracji Praw Ludu (Algiers, 1976). Stanowią alternatywne forum dla tych, którzy nie znajdują wyjścia w formalnych instytucjach państwa lub społeczności międzynarodowej. Są miejscem, w którym ludzie osądzają zbrodnie państwa, a nie tam, gdzie państwo osądza ludzi ”. [7]

Być może najwcześniejszym samozwańczym Trybunałem Sumienia był ten zwołany przez B. Russella i J-P. w związku z wojną w Wietnamie w 1966 roku. Po dwóch publicznych posiedzeniach w Europie Trybunał wydał zdecydowane potępienie działań Stanów Zjednoczonych w Wietnamie w 1967 roku.

Russel zacytował Roberta H. Jacksona, głównego prokuratora w Norymberdze, w uzasadnieniu ustanowienia Trybunału:

„Jeśli pewne czyny i naruszenia traktatów są przestępstwami, są przestępstwami niezależnie od tego, czy robią je Stany Zjednoczone, czy Niemcy. Nie chcemy ustanawiać wobec innych zasad postępowania karnego, jeśli sami nie mielibyśmy woli takich samych zasad przestrzegać”. – sędzia Robert H. Jackson [8]

Trybunał Russela/Sartre’a zachęcał do dalszych prywatnych wysiłków:

„Dodatkowe trybunały były prowadzone w następnych dziesięcioleciach według tego samego modelu, używając denominacyjnego trybunału Russella. Np. Trybunał Russella ds. Ameryki Łacińskiej skupił się na naruszeniach praw człowieka w dyktaturach wojskowych Argentyny i Brazylii (Rzym, 1973), na wojskowym zamachu stanu w Chile (Rzym, 1974–76), na sytuacji praw człowieka w Niemczech. (1978), na zagrożeniu ludności rdzennej Ameryki (1982), na prawach człowieka w psychiatrii (Berlin, 2001), na Iraku (Bruksela, 2004) i na Palestynie (Barcelona, ​​2009–12). ” [9]

Wysiłki te wykraczały również poza model Russela/Sartre’a. „Stały Trybunał Ludowy” został utworzony na polecenie członka Senatu Włoch w Bolonii pod koniec lat siedemdziesiątych. W ciągu następnych dziesięcioleci odbyło się 46 sesji dotyczących oddzielnych zbrodni przeciwko ludzkości. [10] Podczas tych sesji dokonano przeglądu sytuacji związanych z CAH przede wszystkim wobec ludzi, których nie uznaje się za „narody”, takich jak ludność Sahary Zachodniej lub Kurdowie, którzy żyją w kilku krajach Bliskiego Wschodu.

Postępy w ostatnim czasie

Inne Trybunały Sumienia obejmowały 2009 Agent Orange Tribunal Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Demokratycznych [11]; trybunał Belmarish 2020 w sprawie prześladowań Juliana Assange’a [12]; oraz China Tribunal z 2019 r., który stwierdza:

„China Tribunal to niezależny trybunał ludowy ustanowiony w celu zbadania przymusowego pobierania narządów, między innymi, od więźniów w Chinach oraz zbadania, czy przestępstwa popełnione zostały przez państwo lub zatwierdzone przez organy państwa, organizacje lub osoby w Chinach, które mogły być zaangażowane w przymusowe pobieranie narządów.”[13]

W okresie „Deklarowanej pandemii” w latach 2020–2021 powołano Trybunał Prawa Naturalnego i Powszechnego ds. Zdrowia i Sprawiedliwości w celu pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców „pandemii i technologii ludobójstwa”. Wszedł w formalny wyrok przeciwko różnym podmiotom państwowym, politykom, biznesom i organizacjom pozarządowym za ich udział w wywołaniu „pandemii” jako operacji fałszywej flagi i pośpiesznego wprowadzenia „nieuchronnie niebezpiecznych” szczepionek, w tym nowej klasy zastrzyków „zmieniających geny”. [14]

Więcej na: https://samoswiadomi.pl/uwaga-najnowsze-posiedzenie-trybunaly-ds-zbrodni-przeciwko-ludzkosci-14-maja-2021-powstaja-prywatne-trybunaly-sumienia/