Zabić sygnalistę: Policja potwierdza zgłoszono przestępstwo gróźb, odpowiedź nie zawiera danych personalnych

Policja potwierdza zgłoszono w Komisariacie Policji w Krościenku nad Dunajcem przestępstwo gróźb.

W ubiegłym tygodniu zgłoszono w Komisariacie Policji w Krościenku nad Dunajcem przestępstwo gróźb, aktualnie jest  weryfikowane i sprawdzamy, czy doszło do popełnienia przestępstwa – informuje Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp.Dorota Garbacz.

Ze względu na art. 47 Konstytucji RP oraz zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej — odpowiedź z policji nie zawiera danych personalnych.

Informację tą potwierdza sam poszkodowany Józef Ciesielka — zgłosiłem incydent na policję.

Groźba karalna – przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższego.

Art. 190 KK stanowi[1]:

§ 1.”Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Groźby karalne są najczęściej formułowane słownie (bezpośrednio lub telefonicznie) lub pisemnie (listy z pogróżkami, wiadomości w formie elektronicznej). Przedmiotem gróźb są przeważnie zapowiedzi aktów przemocy, dokonanie szkód na mieniu bądź ujawnienie kompromitujących informacji (o ile takie ujawnienie naruszyłoby przepisy prawa). Czyn ma charakter umyślny.

Uzasadniona obawa zachodzi wtedy, gdy pokrzywdzony, realnie oceniający sytuację, potraktuje groźbę poważnie i uwierzy w możliwość jej realizacji. Nie stanowią przestępstwa groźby, które co prawda wywołały u pokrzywdzonego obawę, że zostaną spełnione, ale z kontekstu sytuacyjnego wynika w oczywisty sposób, że obawa ta jest bezpodstawna. Natomiast inaczej jest w wypadku, kiedy groźba nie wywołała u pokrzywdzonego obawy, możliwe niekiedy jest przypisanie sprawcy odpowiedzialności za usiłowanie. W takim przypadku znaczenie ma intencja sprawcy.